Apercepcija razvojnog konceptualnog modela uvođenja elektronskog internet dnevnika u obrazovni sistem Crne Gore (I)

Dr Jezdimir – Luka Obadović, prof. inf., JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“, Berane, Visoka medicinska škola, Univerzitet Crne Gore

Savremeno obrazovanje ukazuje da živimo u „društvu učenja i znanja“, „novoj informacionoj civilizaciji“ i „umreženom društvu“, sa primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i na rastući značaj školskog elektronskog internet dnevnika za ostvarivanje uspješne komunikacije između porodice i škole.

Pošto se u uslovima obrazovnog rada i života uopšte vaspitanici ispoljavaju, ne samo kao ličnosti, nego i kao društvena bića, softver elektronskog internet dnevnika programiran je da prati komunikaciju i sa učeničkim roditeljima. Svaki učenički roditelj dobiće od školskog aj-si-ti koordinatora ili od odjeljenjskog starješine u bliskoj budućnosti šifru putem koje može da pristupi stranici samo njegovog djeteta, odnosno učenika-ce, ali ne i ostalih učenika-ca, kako bi dobio podatke o ocjenama, izostancima i vladanju svog djeteta.

Profesori se više neće suočavati sa mukotrpnim poslom „sređivanja dnevnika“. Elektronski internet dnevnik ažuriraće se svakodnevno od strane odjeljenjskog, odnosno razrednog starješine i predmetnih profesora, optimalni rok je nedjelju dana od ponedeljka do petka. U petak popodne se svi podaci za cijelu na primjer, Srednju stručnu školu „Vukadin Vukadinović“ šalju u korisnički servis. Ocjene se unose svakodnevno i njih unose predmetni profesori, dok elektronski internet dnevnik bilježi i ispisuje datum kada je ocjena unijeta, koji je tip ocjene (pismeni, usmeni, kontrolni, praktični rad…) i za koji je klasifikacioni period (I, II, III ili IV) ocjena unesena. Ocjene su zapamćene za svakog učenika-cu, npr. prvog razreda, 1tt (turističkih tehničara) odjeljenja i za svaki nastavni predmet, a predmetni profesor može da vidi samo ocjene za predmete koje predaje, dok odjeljenjski starješina može da vidi sve ocjene za svakog učenika-cu iz svog odjeljenja.

Neki predmetni profesori unose ocjene redovno neki povremeno kada imaju ocjene da upišu. Svaki predmetni profesor unosi ocjene sam za sebe onako kako mu odgovara: ili svaku ocjenu poslije časa, ili sve ocjene bilo kada u nedjelji. Ma koliko to nekada može biti nezgodno uzevši u obzir kratko trajanje odmora ili gužve na računaru u školskoj zbornici pred klasifikacione periode, na kraju je sve to od velike pomoći, naročito odjeljenjskim starješinama kada se cjelokupna odjeljenjsko-razredna administracija svede na nekoliko sekundi koliko je potrebno za štampanje. Uslov za to je da svi predmetni profesori unesu blagovremeno svoje ocjene, ali i to nam funkcioniše dobro što iz kolegijalnih razloga, što iz obaveze.

U svakom slučaju, nama prosvjetnim radnicima je od koristi elektronski internet dnevnik.

Što se tiče, odjeljenjskog, odnosno razrednog starješine on je dužan da izostanke učenika-ca unese do kraja sedmice, odnosno do petka kako bi bili dostupni. Jedna od dobrih karakteristika elektronskog internet dnevnika je kompletna statistika koja se dobija automatski. Tako su, odjeljenjske starješine pošteđene pisanja raznih listi, naročito po klasifikacionim periodima. Svi izvještaji (pregled izostanaka učenika-ca, prosječne ocjene po nastavnim predmetima za odjeljenje i za svakog učenika-cu pojedinačno, presjeci za sjednice odjeljenjskog, odnosno razrednog vijeća, …) dobijaju se za nekoliko sekundi, sa par klikova mišem.

U vremenskom periodu koji je pred nama planira se da će biti moguće ispisivanje upisnice tj. matične knjige i svjedočanstva učenika-ce na kraju školske 2010/2011. godine, kroz pomenute izvještaje, kao i štampanja svjedočanstava.

Elektronski internet dnevnik je podrška radu škole i namijenjen je, na prvom mjestu, poboljšanju komunikacije sa učeničkim roditeljima. On ne zamjenjuje klasični školski dnevnik, jer bi to bilo protivzakonito. „Papirni“ školski dnevnik je materijalna knjiga koja je jedina merodavna i koja po upotrebi postaje arhivska građa. Ovakvi projekti su dobrodošli, jer podižu opštu informatičku pismenost građana.

Što se tiče učeničkih roditelja, iako postoji bojazan da će roditelji ređe dolaziti u školu da se informišu o napretku i uspjehu svoje djece, ovo nema neki negativan uticaj. I u ovom slučaju je prosvjetnim radnicima olakšan posao jer se sve ocjene i izostanci, sa presjekom u određenom trenutku, po klasifikacionim periodima mogu učeničkim roditeljima odštampati i hronološki, pa tako ostaje više vremena za razgovor o drugim temama vezanim za učenika-cu.

Elektronski internet dnevnik višestruko skraćuje vrijeme pisanja listi i izvještaja.

Elektronski dnevnik je samo dio aplikacije urađene za potrebe Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore u okviru projekta MEIS (Montenegrin Educational Information System Crnogorski obrazovni informacioni sistem). Predviđeno je da se djelovi aplikacija „elektronskog dnevnika“ povežu sa aplikacijama Ispitnog centra, Zavoda za školstvo i Univerziteta Crne Gore, kako bi svi imali brz uvid u sve aspekte nastavnog i obrazovnog procesa.

Ovakav pristup u kombinaciji sa savremenim softverskim rješenjem za prikaz podataka na daljinu učinili su manipulaciju podacima nemjerljivo efikasnijom i efektivnijom, kroz uključivanje svih pedagoških radnika u informatičko društvo.

Pilot projekat „elektronski dnevnik“ inkorporiran je od školske 2010/2011. godine u redovne školske aktivnosti, na sjeveru Crne Gore, u školama Opštine Berane, pa je za očekivati da će zaživjeti i u svim ostalim školama u Crnoj Gori.

1. Uvodne napomene

Informatika, kao uslužna naučna disciplina i oblast ljudskog djelovanja, ne može se posmatrati izolovano od računarske tehnike i automatizacije, već obuhvata računarsku nauku, informacione sisteme i informaciono-komunikacionu tehnologiju.

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija sve je prisutnija u svim sferama života i rada savremenog čovjeka.

Informacioni sistemi nam olakšavaju svakodnevne obaveze, štede naše vrijeme i obezbjeđuju pristup različitim informacijama nezavisno od mjesta na kome se nalazimo.

Pojam informacionog sistema je jedan od pojmova koji je posljednjih nekoliko decenija prisutan u svim domenima ljudske djelatnosti. U svakodnevnoj komunikaciji prisutna je njegova česta upotreba sa dosta različitim terminološkim značenjima i definicijama.

U opštem smislu, informacioni sistem predstavlja skup ljudi, materijalnih sredstava i postupaka koji služe za proizvodnju i komuniciranje informacija za potrebe obrazovnog sistema. On olakšava svakodnevne obaveze, štedi naše vrijeme i obezbjeđuje pristup različitim informacijama nezavisno od mjesta na kome se nalazimo.

Obrazovni informacioni sistem je funkcionalni entitet unutar Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore kao cjeline. On ne može da egzistira sam za sebe već služi kao oruđe u svakodnevnom radu, u istraživanjima i u upravljanju.

Osnovne komponente jednog obrazovnog informacionog sistema su:

 • kadrovi (organizatori, planeri, dizajneri, menadžeri, programeri, operatori, korisnici),
 • baze podataka,
 • tehnička baza (hardware),
 • programska podrška (software).

Internet je u srednjim školama Opštine Berane, dostupan od školske 2007/2008. godine (već četiri godine), u smislu korišćenja internet resursa i informacija za potrebe samih škola. Od tada se internet primjenjuje kao sredstvo komunikacije sa učenicima-cama, komunikacije sa učeničkim roditeljima preko veb sajta http://www.vvukadinovic.edu.me, publikacije školskih obrazovnih i nastavnih sadržaja sa drugim školama putem on-line servisa i slično.

Način na koji su aplikacije elektronskog internet dnevnika povezane predstavlja strukturu sistema, namijenjenu nastavnom osoblju škole radi vođenja odjeljenjske knjige, odnosno dnevnika o odjeljenju. Obuhvata radnje i procese za koje je najčešće zadužen odjeljenjski starješina i koji uključuju „sređivanje dnevnika“.

Elektronski proces automatizuje većinu poslova vezanih za statistiku odjeljenja, kao što su:

 •  evidencija o odjeljenju,
 •  filtriranje podataka,
 •  izvještaj o spisku učenika,
 •  upis i ažuriranje podataka o učeniku,
 •  pregled ocjena učenika,
 •  pregled vannastavnih aktivnosti,
 •  pregled psihološkog profila učenika,
 •  evidenciju podjele nastavnih predmeta,
 •  evidenciju izbornih predmeta,
 •  promjenu predmetnih profesora,
 •  pregled ocjena,
 •  kreiranje rasporeda časova,
 •  evidenciju razreda,
 •  evidenciju smjerova,
 •  definisanje osnovnih podataka,
 •  definisanje imena odjeljenja,
 •  definisanje smjena,
 •  definisanje nastavnog jezika,
 •  definisanje godišnjih planova (odjeljenjskog vijeća i starješine).

Školski elektronski dnevnik omogućava elektronsko arhiviranje ocjena učenika i njihovo publikovanje putem Interneta.

U obrazovnom sistemu Crne Gore, iz dana u dan se u sve većoj mjeri koristi savremena informaciono-komunikaciona tehnologija, koja omogućava ne samo inoviranje nastavnog procesa, već i elektronsko komuniciranje sa učeničkim roditeljima, drugim školama i Ministarstvom prosvjete i sporta Crne Gore, uz mogućnost publikovanja nastavnih sadržaja i ostalih značajnih informacija za navedene subjekte.

2. Pedagoški aspekt

Elektronski dnevnik se u relevantnoj literaturi definiše kao softverski paket za elektronsko ocjenjivanje učenika i arhiviranje ocjena, uspjeha i vladanja učenika sa publikacijom ocjena za roditelje, na kraju klasifikacionih perioda putem Interneta. Ocjenjivanje se ne vrši elektronskim putem, već se nakon praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća u toku klasifikacionih perioda (I, II, III i IV), po principima pedagoške dokimologije, ocjene „unose“ u elektronski internet dnevnik.

Prednosti elektronskog nad tradicionalnim dnevnikom su višestruke. Unijete ocjene se arhiviraju i čuvaju za potrebe u budućnosti, kao i od neovlašćenog dopisivanja i ispravljanja ocjena ili eventualne krađe tradicionalnih dnevnika. U tom smislu dolazi i do smanjivanja pokušaja prepravke podataka i od strane učenika i profesora, a samim tim i broja neopravdanih izostanaka učenika sa nastave i izrečenih disciplinskih mjera u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.

Pored ažuriranja statističkih podataka i ocjena po nastavnim predmetima, klasifikacionim periodima i odjeljenjima, što je dragocjeno za potrebe unutar škole, najveći značaj elektronskog internet dnevnika je u blagovremenoj distribuciji ocjena, izostanaka i svih ostalih informacija koje su bitne, učeničkim roditeljima i Ministarstvu prosvjete i sporta Crne Gore.

Uvođenjem elektronskog internet dnevnika škole će imati značajne baze podataka za potrebe Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore, a na taj način će moći da se vrši i ocjenjivanje profesora, kao i komparacija ocjena po različitim varijablama sa ostalim školama.

3. Administrativni aspekt

Elektronski internet dnevnik prerastao je u snažnu alatku u rukama zaposlenih u školi. Uloženo vrijeme se svakom profesoru i/ili prosvjetnom administrativnom radniku višestruko vraća. Sama aplikacija je jednostavna i intuitivna, pa je lakša i od npr. Facebook-a, što je čini izuzetno brzom za rad.

Obuka za korišćenje elektronskog internet dnevnika obavljena je u dvije faze. U prvoj fazi, bili su školski aj-si-ti koordinatori (ICT, Information and communication technologies – informaciono komunikacione tehnologije) koji su nosioci aktivnosti u školama, regionalni aj-si-ti koordinatori i administrativno osoblje škole. U drugoj fazi su zajedno školski i regionalni aj-si-ti koordinatori, kroz dvodnevnu obuku, obučili sve pedagoške radnike (profesore, inženjere, pravnike, …), tokom mjeseca novembra 2010-te godine, za korišćenje aplikacija elektronski dnevnik, u JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“ u Beranama.

Svaki prosvjetni radnik (profesor, inženjer, pravnik, ekonomista, …), u JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“, dobio je tokom dvodnevne obuke od školskog aj-si-ti koordinatora jedinstvenu pristupnu korisničku šifru (npr. luka.o) i lozinku (npr. berane123) kojom pristupa administraciji odjeljenja, i obavezan je da je ne daje nikome. Po završetku rada, obavezno je odjaviti se!

Opcioni način funkcionisanja elektronskog internet dnevnika:

 • pokretanje Interneta,
 • pokretanje Mozille Firefox,
 • logovanje u sistem preko web sajta https://www.meisportal.edu.me/ ,
 • unošenje korisničke šifre npr. luka.o i lozinke npr. berane123 u okvir Administracija odjeljenja, a zatim unošenje slova sa dobijene slike ispod administracije odjeljenja u dati okvir za unos tih slova npr. fayth i klik mišem na Prijavi se, nakon čega dobijamo pristup elektronskom dnevniku, slika 1.

clip_image002

Slika 1. Prijavljivanje (pristupanje) na elektronski internet dnevnik

Bezbjednost svih podataka je na visokom nivou, bez mogućnosti pristupa od strane neovlašćenih lica.

3. MEIS aplikacija školski elektronski internet dnevnik

Predviđena je samo za prosvjetne radnike (profesore, inženjere, pravnike, …) škole, npr. JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“, Berane.

U praksi, profesor nakon održanih časova dolazi do računara radi unosa informacija o učenicima u odjeljenjsku knjigu, odnosno dnevnik, npr. prvog razreda, 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, ili radi unosa ocjena učenicima. Odjeljenjski starješina, odnosno, predmetni profesor, se prijavljuje na način opisan silkom 1. Nakon prijave, dobija se opšti izgled MEIS aplikacije školskog elektronskog internet dnevnika, prikazan slikom 2.

clip_image004

clip_image006

Slika 2. MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika

(nastavak u sledećem broju)

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Sedmi broj i označen sa , . Zabeležite stalnu vezu.

Jedno reagovanje na Apercepcija razvojnog konceptualnog modela uvođenja elektronskog internet dnevnika u obrazovni sistem Crne Gore (I)

 1. Povratni ping: Izašao novi broj časopisa PROZOR | Rankov blog

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s