Apercepcija razvojnog konceptualnog modela uvođenja elektronskog internet dnevnika u obrazovni sistem Crne Gore (II)

NASLOV JezdimirLuka

3.1. MEIS aplikacija DNEVNIK za odjeljenjske starješine

Odjeljenjski starješina npr. prvog razreda, 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, bira prvu aplikaciju Dnevnik, nakon čega se dobija na vrhu svake stranice zaglavlje aplikacije, koje sadrži:

● informaciju o tome koji korisnik je prijavljen na sistem (npr. luka.o),

● link putem koga je moguće odjaviti se sa sistema,

● link putem koga je moguće pristupiti korisničkom uputstvu, slika 3.

clip_image002

Slika 3. Zaglavlje svake stranice MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika

Početna forma opšteg izgleda MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika, sadrži na lijevoj strani glavni meni od 15 stavki, putem kojih je moguće pristupiti svim funkcijama, namijenjenim nastavnom osoblju škole radi vođenja odjeljenjske knjige, odnosno, dnevnika o odjeljenju. Obuhvata radnje i procese za koje je najčešće zadužen odjeljenjski starješina 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, kroz automatizaciju poslova vezanih za statistiku odjeljenja i proces upisivanja podataka u odjeljenjsku knjigu.

Prva stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Učenici, prikazana je slikom 4.

08Slika4

Odabirom prve stavke Učenici, u centralnom dijelu forme prikazuje se tabela koja sadrži spisak učenika-ca 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar. Pored spiska učenika-ca 1tt odjeljenja, tabela sadrži i linkove koji obuhvataju radnje i procese koji uključuju „sređivanje dnevnika“.

Forma za upis i ažuriranje podataka o učeniku-ci 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, vrši se na osnovu JMBG-a učenika-ce. Identifikovanje učenika-ce vrši se na osnovu JMBG-a učenika-ce. Moguće je i provjeriti da li učenik-ca sa datim matičnim brojem postoji u sistemu ili ne postoji. Provjera se vrši pomoću dugmeta označenog sa Provjeri. Ako unijeti JMBG-a učenika-ce postoji u sistemu, korisniku se prikazuje ime i prezime učenika-ce. U suprotnom, prikazuje se odgovarajuća poruka. U takvim situacijama potrebno je unijeti učenika-cu u sistem. Po unosu učenika-ce u sistem tj. definisanju svih potrebnih polja, podaci se trebaju sačuvati klikom na dugme Novi? Podatke o učenicima moguće je naknadno mijenjati. Forma za ažuriranje podataka identična je formi za unos novog učenika-ce.

Druga stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Nastavni predmeti, slika 5.

08Slika5

Treća stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Raspored, slika 6.

08Slika6

Četvrta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Razredi, slika 7.

08Slika7

Peta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Smjerovi, slika 8.

08Slika8

Šesta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Osnovni podaci, slika 9.

08Slika9

Sedma stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Plan vijeća, slika 10.

08Slika10

Osma stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Realizacija plana vijeća, slika 11.

08Slika11

Deveta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Plan razrednog starješine, slika 12.

08slika12

Deseta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Realizacija plana razrednog (odjeljenjskog) starješine, slika 13.

08slika13

11-ta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Slobodne aktivnosti učenika, slika 14.

08Slika14

12-ta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Izleti i ekskurzije učenika, slika 15.

08Slika15

13-ta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Zapažanja o učenicima, slika 16.

08Slika16

14-ta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Saradnja sa roditeljima, slika 17.

08Slika17

15-ta stavka MEIS aplikacije elektronskog internet dnevnika Statistika, slika 18.

clip_image033

Slika 18. Petnaesta stavka glavnog menij – Statistika

3.2. MEIS aplikacija OCJENE za predmetne profesore

Način funkcionisanja elektronskog internet dnevnika, opisan je u tački 3Administrativni aspekt.

Ocjene se unose svakodnevno i njih unose predmetni profesori. Elektronski internet dnevnik bilježi i ispisuje datum kada je ocjena unijeta i koji je tip ocjene (usmeni, pismeni, …). Predmetni profesori mogu da unose ocjene svakodnevno ili više puta sedmično. Optimalni rok je nedelju dana od ponedjeljka do petka. Neki predmetni profesori unose ocjene redovno, neki povremeno, kada imaju ocjene da upišu. Ocjene su zapamćene za svakog učenika i svaki nastavni predmet, npr. kod 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, a predmetni profesor može da vidi samo ocjene za nastavne predmete koje predaje. Dok, sa druge strane, odjeljenjski starješina, npr. 1tt odjeljenja može da vidi ocjene iz svih nastavnih predmeta, kod svih učenika u odjeljenju gdje je odjeljenjski ili razredni starješina. Sve ocjene su vizuelno dočarane brojevima i svrstane po klasifikacionim periodima (prvi, drugi, treći, četvrti).

Link na stranici za unos i pregled ocjena učenika-ca 1tt odjeljenja, slika 19.

08Slika19

Na slici 19, dat je prikaz unošenja ocjena iz nastavnog predmeta Informatika, u 1tt odjeljenju, obrazovnog programa – turistički tehničar. Ocjene se mogu unositi redom, a mogu i pojedinačno, tako što npr. markiramo učenika-cu kojem/joj želimo unijeti zaključnu ocjenu na kraju drugog klasifikacionog perioda, odaberemo tip ocjene (usmeno), kod npr. Vulević Marije i u rubrici ocjena unesemo brojčanu ocjenu, primjera radi 5. Zatim, potražimo drugog učenika-cu kojem/joj želimo unijeti ocjenu i postupimo na isti, već opisani način unosa ocjene.

Pregled unijetih ocjena od strane predmetnog profesora, slika 20.

clip_image038

Slika 20. Pregled ocjena iz nastavnog predmeta Informatika u 1tt odjeljenju šk. 2010/2011. g.

Predmetni profesor npr. iz nastavnog predmeta Informatika, može pregledati datu ocjenu učeniku npr. Barjaktarović Stefanu, klikom na Pregled ocjene, kroz dobijeni automatski prikaz svih datih ocjena učeniku po klasifikacionim periodima i tipu ocjene, dok klikom na Unesi ocjenu može unijeti novu ocjenu učeniku, (…).

4. Ad-hok anketni komentari učeničkih roditelja – za ili protiv elektronskog dnevnika

U funkciji cjelovitog uvida u priču o pilot projektu „elektronski dnevnik“ koji realizuje Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore, u srednjim školama Opštine Berane, pomoću kojeg će učenički roditelji moći putem Interneta da provjeravaju ocjene i uspjeh svoje djece, izostanke, …, sproveden je anketni listić kod učeničkih roditelja 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“ u Beranama, tokom februara mjeseca, školske 2010/2011. godine. Cilj anketnog listića bio je da se sagleda šta učenički roditelji misle i kakav stav imaju o pitanju implementacije elektronskog dnevnika u srednjem stručnom obrazovanju. Anketni listić bio je anoniman i imao je jedno postavljeno pitanje, koje je glasilo: „Za ili protiv uvođenja elektronskog dnevnika u obrazovni sistem Crne Gore“. Od učeničkih roditelja se tražilo da odgovore na postavljeno pitanje u formi komentara. Anketni listić su dostavili učenici-ce svojim roditeljima kući, dok su učenički roditelji svoje komentare ispisali na anketnom listiću kod svoje kuće i proslijedili anketni listić odjeljenjskom starješini po svom djetetu. Anketnim listićem je obuhvaćen uzorak od 21 učeničkog roditelja. Slijedi tekstualni prikaz komentarskih mišljenja učeničkih roditelja 1tt odjeljenja:

r „treba pružiti podršku uvođenju elektronskog dnevnika u škole, ali moram da priznam da mi se ova ideja nije baš u potpunosti dopala, a evo i zašto: tačno je da će to olakšati roditeljima praćenje rada, uspjeha i ponašanja svoje djece, pogotovo u trenutku kada oni imaju sve manje slobodnog vremena i mogućnosti da svakodnevno dolaze do škole, ali čini mi se da će se djeca osjećati kao u nekoj vrsti Big Brothera za koji se nijesu prijavila. Nijesam od onih koji su bježali svaki dan iz škole, dobijali slabe ocjene i slično (pa iz tih razloga ovako govorim) ali mislim da je sve to dio školovanja, odrastanja, pa ako baš hoćete i „životne škole“. Ako djeca već „moraju“ da rade svakodnevno i trude se da ispune svoje obaveze neka se i roditelj malo potrudi i dođe do škole“;

r „Kada ću ja kao roditelj dobiti pristupnu šifru putem koje ću moći da pristupim ocjenama i ostalom svog djeteta? Da li ću dobiti od Vas kao odjeljenjskog starješine 1tt odjeljenja tu pristupnu šifru ili od nekog drugog iz škole? Kada ćete i da li ćete nam na roditeljskom sastanku podijeliti pristupne šifre? Da li će se organizovati u školi kod Vas neka obuka za nas roditelje koji imamo svoju djecu u vašem odjeljenju, kako da koristimo kompjuter da bi pogledali ocjene djeteta? Ja kao roditelj nemam kompjuter kući i slabo znam da radim sa kompjuterom pa očekujem od Vas da mi pomognete oko toga, …“;

r „… Ja bih taj elektronski dnevnik nazvao: Dnevnik za roditelje koji ne umiju da vaspitavaju svoju djecu“;

r „… Daaaj pustite klince na miru da uživaju, nek bježe sa časova, nek se ižive dok mogu, ako neće sad kad će? Pustite dijete da bude dijete, to je moj odgovor na elektronski dnevnik“;

r „Kao roditelj mislim da je ovo sjajna stvar. Ovako roditelji mogu svakodnevno i kontinuirano da prate postignuće svog djeteta, ukoliko to žele i da na vrijeme reaguju kada su izostanci u pitanju“;

r „Podržavam uvođenje elktronskog dnevnika jer radim u istoj smjeni kada moje dijete ide u školu, pa ću ovako imati realnu procjenu kada je najbolje da dođem u školu. Sa druge strane, iako mi djeca uvijek kažu ocjene, nekada ni sama ne znaju da li je ocjena upisana u dnevnik ili u svesku, da li je „važna“ ili samo predstavlja dio ocjene koja će biti u dnevniku. Da ne govorim, da na žalost, ima profesora koji ne kažu ocjenu mom djetetu i ne obrazlože je. Pretpostavljam da će elektronski dnevnik podrazumijevati i mogućnost kontaktiranja predmetnih profesora“;

r „ Najbolje je da roditelji uopšte i ne dolaze do škole već profesori da razmjenjuju poruke preko fejsbuka“;

r „Slažem se sa uvođenjem elektronskog dnevnika jer će omogućiti stvaranju povjerenja između rotitelja i djeteta“;

r „Odlična ideja, koja nažalost nije zaživjela u svim školama Crne Gore“.

5. Grupe korisnika elektronskog internet dnevnika

Pilot projektom su obuhvaćene sve korisničke grupe elektronskog internet dnevnika u školi i to: direktor, pedagog, profesori i učenički roditelji.

Svi događaji iz školskih učionica unose se jednostavnim putem u MEIS aplikaciju elektronski internet dnevnik i na taj način se olakšava pregled svakodnevnih događaja svim korisnicima.

Obezbijeđena je potrebna edukacija skoro svim korisnicima kako da se služe elektronskim internet dnevnikom, osim učeničkih roditelja koji će se edukovati u toku kasnijeg korišćenja programa. Svi korisnici dobili su korisničko ime i šifru sa kojima se mogu ulogovati na internet stranice web sajta https://www.meisportal.edu.me/ osim učeničkih roditelja. Koristeći korisničko ime i šifru ovlašćeni korisnici mogu unositi i pregledavati podatke, zavisno od statusa koji im je dodijeljen. Na taj način onemogućena je svaka zloupotreba podataka, kao i uvid u tuđe podatke.

Direktor JU Srednje stručne škole „Vukadin Vukadinović“ – po logiranju na stranicu elektronskog internet dnevnika, ima bolji i brži uvid u radne aktivnosti unutar školske ustanove. Koristeći podatke proizišle iz elektronskog internet dnevnika direktoru je omogućen uvid u:

● redovne školske aktivnosti,

● statistike uspjeha učenika-ca na kraju prvog klasifikacionog perioda,

● statistike uspjeha učenika-ca na kraju drugog klasifikacionog perioda,

● statistike uspjeha učenika-ca na kraju trećeg klasifikacionog perioda,

● statistike uspjeha učenika-ca na kraju četvrtog klasifikacionog perioda,

● uvida u broj opravdanih i neopravdanih izostanaka učenika-ca u toku školske godine,

● realizaciju nastavnog plana i programa i sl.

Naglasak je stavljen na brzinu dolaska informacija do direktora škole, a isto tako i od samog direktora škole prema profesorima, učenicima i učeničkim roditeljima. Na taj način poboljšava se odnos i saradnja na relacijama između: direktora, pedagoga, profesora, učenika i učeničkih roditelja.

Profesori i odjeljenjske (razredne) starješine JU Srednje stručne škole „Vukadin Vukadinović“ – logiraju se na stranicu elektronskog internet dnevnika, na već opisani način u radu (vidjeti tačku 3). Za profesore i odjeljenjske starješine ovaj program se odlikuje velikom jednostavnošću prilikom korišćenja. Aktiviranjem linkova profesori unose ocjene, dok odjeljenjske starješine pored unošenja ocjena iz predmeta koje predaju u odjeljenju gdje su razredni, unose i sve podatke i informacije (ocjene iz predmeta iz kojih izvode nastavu u odjeljenju gdje su razredne starješine, izostanke učenika, …) potrebne za vođenje odjeljenjske knjige (dnevnika rada) i imaju mogućnost štampanja statističkih podataka. U elektronskom internet dnevniku upisuju se sve informacije na isti način kao što se to radi sa klasičnim školskim dnevnikom. U dijelu administracije odjeljenjski starješina može aktivirati link razreda samo u kojem je razredni starješina, gdje mu se daje mogućnost da ažurira podatke vezane za odjeljenje u kome je odjeljenjski starješina.

Roditelji učenika-ca čija djeca pohađaju JU Srednju stručnu školu „Vukadin Vukadinović“ – kao korisnici elektronskog internet dnevnika nijesu još uvijek dobili korisničko ime i šifru, kako bi mogli pristupiti logiranju tj. korišćenju ovog programa. Po dobijanju korisničkog imena i šifre, učenički roditelji će kao korisnici u svakom trenutku moći imati cjelokupan uvid u stanje svog djeteta (učenika-ce) u školi, kako po pitanju ocjena, izostanaka, tako i po pitanju svega ostalog putem elektronskog internet dnevnika.

5. Zaključna razmatranja

Svuda u Evropi kao i u mnogim drugim zemljama svijeta, koriste se elektronski internet dnevnici.

U okviru crnogorskog obrazovnog informacionog sistema Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore, opremilo je informatički kabinet JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“ u Beranama, sa 16 računara umreženih i povezanih na Internet, kao i sa dva štampača (laserskim i u boji), čime su stvoreni uslovi za realizaciju pilot projekta elektronski dnevnik.

MEIS pilot projekat elektronski dnevnik, realizuje se u deset srednjih škola (od kojih je jedna JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“ iz Berana) na sjeveru Crne Gore, kroz vođenje i praćenje pedagoške dokumentacije u elektronskoj formi.

Prije implementacije elektronskog dnevnika, vršena je obuka za aj-si-ti koordinatore, u trajanju od četiri dana na Prirodno matematičkom fakultetu u Podgorici, gdje su predavači bili profesori doktori sa Prirodno matematičkog fakulteta i predavači iz računskog centra Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore. Nakon toga, prišlo se obuci svih profesora i administrativnog osoblja u srednjim školama, sa sjevera Crne Gore. Zaposleni u JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“ iz Berana, edukovani su tokom mjeseca novembra 2010. godine. Prvo su edukovane odjeljenjske (ili razredne) starješine, pa zatim svi predmetni profesori u trajanju od po dva dana. Obaveza je bila da svi zaposleni prođu obuku i nauče da koriste username i password, tako da odjeljenjske starješine nauče da unose sve informacije za svakog učenika-cu iz odjeljenja gdje su razredne starješine, kao i da unose ocjene iz predmeta koje predaju u svom odjeljenju, dok je obaveza predmetnih profesora (koji nijesu odjeljenjske starješine) bila da nauče da ocjenjuju učenike iz svojih predmeta.

Prednost elektronskog internet dnevnika nad klasičnim školskim dnevnikom jeste u tome što se vođena pedagoška dokumentacija o odjeljenju i učeniku-ci (ocjene, izostanci, …) može na pregledan način odštampati.

U vremenskom periodu koji je pred nama, uvid u sve informacije vezane za svoje dijete (učenika ili učenicu) moći će da imaju i učenički roditelji ili staratelji sa bilo kojeg računara i iz bilo kojeg mjesta ili grada, pristupom preko veb sajta https://www.meisportal.edu.me/ .

Pilot projekat elektronski dnevnik finansira Evropska Unija kroz Lux-Development uz saradnju sa Ministarstvom prosvjete i sporta Crne Gore.

Do sada se elektronski internet dnevnik pokazao vrlo uspješnim načinom komuniciranja, na sjeveru Crne Gore. Pa je za očekivati, da će elektronski internet dnevnik, zaživjeti u svim ostalim osnovnim i srednjim školama Crne Gore.

6. Literatura

[1] Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore, veb sajt https://www.meisportal.edu.me/ posjećen decembra 2010.

[2] JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“, Berane, Odjeljenjska knjiga (dnevnik rada) – prvog razreda, 1tt odjeljenja, obrazovnog programa – turistički tehničar, školske 2010/2011. g.

[3] Jezdimir – Luka Obadović, Implementacija informacionog sistema sa aspekta funkcionisanja aplikacija elektronski dnevnik, XVI Naučno-stručni skup Informacione tehnologije, Žabljak, 22.-26.02.2011.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Osmi broj. Zabeležite stalnu vezu.

3 reagovanja na Apercepcija razvojnog konceptualnog modela uvođenja elektronskog internet dnevnika u obrazovni sistem Crne Gore (II)

 1. Povratni ping: Osmi broj | Prozor

 2. Povratni ping: Novi broj PROZORA | Rankov blog

 3. Montenegrina kaže:

  Baš bih voljela viđeti toga ko će unijeti planove i realizacije (slike 10. 11. 12. i 13.) 😀
  Dopušteno je unijeti 235 karaktera. Pola PMF-a je uključeno u projekat, a odradili su trt-cvrc posao.
  Posebna je priča „bezbjednost“ platforme. Naime, trebali bi prvo održati 5-6 časova većini roditelja da im objasnimo kako će ući i snaći se. Iz ankete sa roditeljima se to i da primijetiti.
  Kažete: “ Prednost elektronskog internet dnevnika nad klasičnim školskim dnevnikom jeste u tome što se vođena pedagoška dokumentacija o odjeljenju i učeniku-ci (ocjene, izostanci, …) može na pregledan način odštampati.” , jeste tačno, samo ne vidim zašto bi to štampali. Kad bi vodili samo elektornski dnevnik bilo bi sve OK (pod uslovom da otklone nedostatke u softveru), ali mi sve prvo treba da upišemo u “stari” dnevnik, pa onda da odradimo dupli posao. Kao da se poigravaju sa nama, nekako im dođemo ko pokusni kunići.U projekat su ušli 2004. godine, a još smo na početku. Proći će još 8 godina dok sve zaživi. Kod nas je i tako glavni moto – važno je početi!
  Nisam protiv net komunikacije, naprotiv, ja na virtuelni način odavno komuniciram sa roditeljima koji znaju i žele. Nisu naši stručnjaci izmislili toplu vodu. Postoji mnogo efikasnijih načina komunikacije sa roditeljima putem neta, obavještavanja kako o ocjenama, tako i o drugim dešavanjima, ali jesam protiv napola rješenih projekata koje pošto-poto žele da nametnu (opet, poštapajući gore pomenutim sloganom).

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s